مرور برچسب

اعتیاد والدین

آسیب شناسی خانوادگی اعتیاد / نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد اعضا

نقش خانواده به عنوان واحد اصلي و عنصر تأثيرگذار بر روابط، رفتارها و خصوصيات ذاتي و اكتسابي اعضا، واضح و غيرقابل ترديد است. #خانواده#در_پیشگیری#اعتیاد تأثيرگذاري و تأثيرپذيري افراد اين نهاد كوچك اجتماعي از يكديگر، باعث شده خانواده