مرور برچسب

اعتیاد رفتاری

افرادی که استعداد و زمینه ابتلا به اعتیاد را دارند

مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه تصور این مسئله که اعتیاد قابل درمان نیست باور اشتباهی است، گفت: اگر ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر کشور به صورت درست و منطبق با موازین علمی اجرا شود، بخشی از معتادین نجات