مرور برچسب

اعتماد میان فردی

بررسی اصل اعتماد اجتماعی و عوامل شکل گیری اعتماد

"اعتماد"، یکی از جنبه‌های مهم در روابط اجتماعی میان‌فردی و اعتماد اجتماعی از ارکان اصلی یک جامعه به شمار می‌رود که در حوزه علوم اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد. #رویکرد#اعتماد#اجتماعی#جامعه یکی از مهم‌ترین ارکان جوامع مختلف در سراسر