مرور برچسب

اعتقاد مکتب امامت

ویژگی های مسئله مهدویت در اندیشه ی امامیه

پيش از تبيين مسئله مهدويت در انديشه اماميه اثني عشريه براي روشن شدن جايگاه بحث مهدويت توجه به يک نکته لازم است: # هدف در اين بخش تبيين و تحليل تمام عقايد و انديشه اماميه اثني عشريه درباره مهدويت نيست؛ ولي از آنجا که امروزه به صورت