مرور برچسب

اعتقاد معنوی انسان

تصریح رغبت به آخرت و معنویت‌

دنیا گریزان، مردمی هستند که هرگاه آسایشی به آنان رسد، شکر می‌کنند و چون به سختی درافتند، شکیبایی می ورزند. #اعتقاد#آخرت#معنویت امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند:« مردم، سه گروه اند: زاهد ثابت قدم، شکیبای ایستاده در برابر هوای نفس، و