مرور برچسب

اعتقاد به نظام و مردم

تبیین جریان شناسی و دشمن شناسی وظیفه اساتید دانشگاه کشور

انتظار اصلی از اساتید دانشگاه جریان شناسی و دشمن شناسی است. : در تولید علم و آزاد اندیشی دینی و بالا بردن توان علمی و فرهنگی، هم مجموعه خود بسیج اساتید و هم سایر اساتید و دانشجویان در سراسرکشور به عنوان حلقه واسط در دفاع از دستاوردهای