مرور برچسب

اعتقاد به خدا

تربیت معنوی و دینی فرزندان برای مقابله با آسیب های اجتماعی

در این مقاله ما به شرح ابعاد مختلف تربیت معنوی و دینی فرزندان پرداخته ایم. به این منظور ابتدا لزوم تربیت معنوی و دینی فرزندان را مورد توجه علمی قرار میدهیم، سپس با ارائه تعریفی از معنویت، مذهب و نیازهای معنوی و عناصر مذهب به بیان نقش