مرور برچسب

اعتزال دیدگاه دینی

مصادیق افراط و تفریط در فرهنگ مهدویت

از بزرگ ترين آفت هاي فکريِ فهم ديني اين است که پيران آن دين در دو حالتِ متضادّ افراط و تفريط زندگي کنند؛ يکي پديده تحجّر و واپس گرايي و ديگري پديده تسامح و سهل انگاري و دور شدن از خط اعتدال که از جانب شريعت تعيين شده است.