مرور برچسب

اعتراضات، فرانسوی‌ها، مدل اقتصادی، فرانسه

نظام در انحصار خواص و بی‌توجه به عوام ‌؛ اعتراضات در چارچوب معادلات سیاسی_اجتماعی فرانسه یک امر…

تودهنی محکم تحلیلگر مطرح انگلیسی به ادعای کسانی که معترضین را مهاجر خطاب می‌کنند "چرا زمانی که بازیکنان آفریقایی_مسلمان فوتبال فرانسه، جام جهانی را بردند سخنان نژادپرستانه شنیده نمی‌شد؟" ریچارد مدهرست، تحلیلگر انگلیسی_سوری: