مرور برچسب

اعتراض، کشاورز، هلندی، زیست محیطی

اعتراض کشاورزان هلندی به طرح زیست محیطی دولت

اعتراض کشاورزان در هلنداتحادیه اروپا از این کشور خواسته کشاورزی را کم کند کشاورزان معتقدند بهانه‌های محیط زیستی و نیتروژن، برای نابودی کشاورزی و ساخت خانه در زمینهای کشاورزی برای نقشه های چپاولگرانه است.