مرور برچسب

اعتبار 5 ساله گذرنامه

مدارک لازم برای دریافت یا تعویض گذرنامه / داشتن اجازه محضری افراد خاص

برای گرفتن و یا تمدید گذرنامه باید به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و مدارک لازم را تحویل داده تا مراحل صدور گذرنامه آغاز شود. #مراحل#دریافت#گذرنامه به گزارش افسران، برای گرفتن و یا تمدید گذرنامه باید به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و