مرور برچسب

اعتبار اقرار

ارکان اقرار / شرایط اخذ و صحت اقرار / اعتبار اقرار/ توان انکار متهم

اقرار یکی از ادله اثبات جرم است که این گزارش در خصوص شروط اخذ اقرار، صحت و اعتبار آن است. #اعتبار#اقرار#ارکان#اقرار#اخبار#جرم_انگاری#زیان#خود#دیگران به گزارش خبرگزاری افسران، بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت