مرور برچسب

اعاده مخلوقات

آیا معاد و بازگشت فقط مخصوص انسان است؟

از نظر آیات قرآن، معاد و برگشت به سوى خداوند سبحان، یك مسئله كلّى و عام بوده و مخصوص انسان نیست. #تبیین3اقتضای#معاد#کلی با دقّت و تدبّر در نكات و تعبیرات قرآن، به این حقیقت پى می بریم كه آفرینش و ایجاد هر موجودى، ملازم با برگشت دادن