مرور برچسب

اظهار تعجب

واکاوی حقیقت و ریشه غیبت کردن در قرآن

غیبت بمعنای بیان کردن عیوب شخصی است که او دوست ندارد این سخنان درباره اش زده شود، حرمت غیبت عقلا و شرعا از مسلمات است. غیبت با روش های مختلف می تواند انجام شود مثلا از زبان عیب کسی را بیان کند، یا اشارة یا کنایة یا کتابة.