مرور برچسب

اطمینان به طهارت

فلسفه سجده بر مهر شیعیان در هنگام نماز

دلیل استفاده شیعیان از مُهر چیست؟یکی از سوالات رایج که درباره اختلاف شیعه با اهل سنت مطرح می شود فلسفه سجده شیعیان بر مُهر هنگام نماز است؟ از نظر فقهی سجده کردن بر مهر لزومى ندارد. بلکه واجب این است که بر خاک یا سنگ یا چوب و هر چیزى که از