مرور برچسب

اضطراب والدین

آسیب شناسی اجتماعی، فردی تک فرزندی در خانواده

در خانواده‌های تک‌فرزندی، بیش از حد به خواسته‌های فرزند توجه میشود. این توجه بیش از حد والدین و قرار دادن فرزند در کانون توجهات، آثار سوئی بر شخصیت کودک دارد. #آسیب_های #اجتماعی#فردی#تک_فرزندی - آسیب‌شناسی تک‌فرزندی به گزارش