مرور برچسب

اصول حکومت امام زمان

ایجاد حکومت اسلامی با ظهور حضرت چه منافاتی دارد؟/ تحلیل اصول حکومت

پاسخ:یکى از اصول فلسفه مارکس این است که: کورک هر قدر بیشتر چرکین شود زودتر دهن باز مى کند ومنفجر مى شود؛ پس در جامعه نیز براى به وجود آمدن انقلاب، باید فساد را بیشتر کرد. متأسفانه این تفکر غلط در برخى از معتقدان به خدا نیز رخنه کرده وچنین