مرور برچسب

اصل شایسته گزینی

۲۵ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت جذب می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: امیدواریم با جذب 25 هزار نیروی جدید در بدنه وزارت بهداشت، بتوانیم دسترسی مردم به سبد خدمات سلامت را تسهیل کنیم. #جذب#25_هزار#نیروی#جدید به گزارش خبرگزاری افسران، بهروز رحیمی، در جلسه بررسی