مرور برچسب

اصل بقا

اصول چهارگانه مبتنی بر معاد

مسئله معاد و كلّیت آن، یكى از سنّت هاى الهى میباشد كه بر چند اصل كلّى حاكم بر هستى مبتنى است. #اصول#کلی#معاد یك . اصل بقا یكى از اصول كلّى حاكم در وجود، آن است كه هر موجودى پس از آنكه پا به عرصه وجود گذاشت، دیگر معدوم نمیگردد (به