مرور برچسب

اصلاح و درمان

الزام اهتمام همه دستگاه‌ها جهت اجرای قانون حمایت از معلولان

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: بسیاری از دستگاه ها اهتمام لازم جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری کنیم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر کرده است، به طور کامل اجرا شود.