مرور برچسب

اصلاح معایب

ارزش شناختن و پرداختن به عیوب خود

کسی که عیوب خود را مخلصانه و برای رضای خدا جستجو کند، وقتی عیوب فراوان خود را مشاهده می کند، این مطلب را درک خواهد کرد که اصلاً نباید عیب مردم را جستجو کرد، بلکه عیب های خود او به قدری زیاد است که او را به خود مشغول می کنند.