مرور برچسب

اصلاح شناسنامه

روند تغییر نام و ثبت نام جدید در شناسنامه

گاهی فرزندان در بزرگسالی از نامی که والدین برای آنها انتخاب کرده‌اند رضایت ندارند. این موضوع درباره نام خانوادگی هم اتفاق می‌افتد. بسیاری از واژه‌ها و در قدیم معنای خوبی داشته‌اند یا حداقل معنای بدی از آنها متصور نبوده است. اما با گذشت