مرور برچسب

اصلاح ساختارهای فسادزا

رئیس جمهور برای شناسایی فساد در دولت بازرسان ویژه منصوب کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور به افراد مشخصی در خصوص بازرسی ویژه برای مبارزه فساد ماموریت داده‌ و امروز ستاد مبارزه با فساد در دولت فعال شده است. #ّبازرس_ویژه#فساد_دولت#محسن_منصوری محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور و