مرور برچسب

اصلاح خود قبل از دیگران

پنج بخش از سبک زندگی فرد بسیجی موفق

یک بسیجی نمونه هر چند در مسیر فعالیت های فرهنگی و جهادی به دنبال اصلاح مفاسد مختلف اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،در جامعه است، ولی این مهم در صورتی برای جامعه بسیجی و نخبه کشور فراهم می شود که پیش از اصلاح دیگران در جهت اصلاح خود قدم