مرور برچسب

اصلاح اخروی

اهتمام به آخرت عامل بی نیازی دنیوی

تصور نادرست و غیرواقعی مردم این است که همت گماشتن برای آخرت، موجب کم شدن روزی می‌شود و کوشیدن برای دنیا موجب افزایش آن می‌گردد. #اصلاح#آخرت#افزایش#روزی در روایات تصریح شده که اهتمام به آخرت، عاملی برای رسیدن به احساس غنا و بی نیازی