مرور برچسب

اصالت خانوادگی

معیارهای ازدواج در سبک زندگی اسلامی

ازدواج با افراد هم شأن باعث توافق بیشتر در زندگی می شود. بسیاری از اختلافات در زندگی همسران نتیجه عدم تناسب آنها در شئون مختلف است. کفویت در جنبه های ایمانی، فکری، اقتصادی و ... مطرح است. اخلاق نیک یکی از مهمترین و ضروری ترین اموری است