مرور برچسب

اشتغال با شان اجتماعی

پیامدهای روانی عدم تناسب شغلی زنان

طبق پژوهش‌ها جمعیت زنان شاغل با تحصیلات بالا با توجه به تغییر در سبک زندگی و از طرفی شرایط سخت اقتصادی رو به رشد است و شانه به شانه مردان حضور فعالی دارند، اما میزان دستیابی آن‌ها به پست‌های سازمانی در بخش‌های دولتی تقریباً نصف مردان شاغل