مرور برچسب

اشتغالزایی بهزیستی

ایجاد بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی توسط سازمان بهزیستی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در مورد اقدامات سازمان بهزیستی در جهت تحقق اشتغال پایدار در شبکه های اجتماعی نوشت: « فقط در بخشی از این اقدامات، با جذب ۱۰۰ درصدی منابع اشتغال زایی و حمایت از ایجاد بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی که بیش از ۶۰ درصد