مرور برچسب

اشتباه والدین

شکل نگرفتن هویت در دوران نوجوانی منشا آسیب‌های اجتماعی در آینده

مهم ترین آسیب دوران بلوغ، یه دست نیاوردن هویت شخصی است و می‌تواند باعث آسیب‌های اجتماعی شود که در جامعه با آن مواجه هستیم. کسانی که در نوجوانی هویت خودشان را کسب نکنند، جذب الگوهای نامناسب می‌شوند که باعث بزهکاری‌های اجتماعی است.