مرور برچسب

اشاعه فحشاء

تاثیرات اجتماعی انکار معاد

یکی از آثار اجتماعی انکار معاد، اثر فرهنگی می باشد که شامل: اشاعه فحشاء، بی حجابی و برهنگی و همجنس گرایی می شود. #اثرات#انکار#معاد#در_جامعه انکار معاد همان طوری که آثار فردی دارد، آثار اجتماعی هم دارد که مربوط به یک فرد خاص نمی شود

آثار اجتماعی انکار معاد/ اثر فرهنگی و عدم اعتقاد به معاد

یکی از آثار اجتماعی انکار معاد، اثر فرهنگی می باشد که شامل: اشاعه فحشاء، بی حجابی و برهنگی و همجنس گرایی می شود. #اثر#اجتماعی#فرهنگی#انکار#معاد انکار معاد همان طوری که آثار فردی دارد که اجمالا در مقاله قبلی مورد بررسی قرار گرفت، آثار