مرور برچسب

اشاره به نام محمد

اهمیت شناخت اسمی امام زمان / مراتب شناخت حضرت ولی عصر

حضرت امام صادق(ع) می فرماید شناخت امام در دو سطح است یکی «بِنَعْتِهِ وَ صِفَتِهِ» که شناخت وصفی امام است، «وَ اسْمِهِ» که شناخت اسمی امام است. #شناخت#اسمی#منجی#موعود بحث پیرامون نام ها و اسامی امام عصر(ع) است. نام اول «محمد» است. در