مرور برچسب

اشاره آیات

مولفه اخلاقی صداقت از دیدگاه قرآن کریم

یکی از مهم ترین مولفه ای که بر قوت ارتباطات می افزاید، صداقت است. از همین روی این مولفه اخلاقی در نگاه دین اسلام بسیار مورد ارزش واقع شده است. #صداقت#در_قرآن صداقت یکی از پایه های شکل دهنده به ساختمان ارتباطات است. صداقت در