مرور برچسب

اسناد روشن

تأثیرپذیری انقلاب اسلامی از فرهنگ و تاریخ شیعه

در اين مقاله تلاش کرده ایم حدود تأثيرپذيري انقلاب از فرهنگ و تاريخ شيعه را با شواهد و جمع آوري مدارک و اسناد روشن کنیم. در مقدمه مقاله خود به سختي و مشکل بودن تعيين حدود تأثيرپذيري انقلاب از فرهنگ و تاريخ شيعه مي پردازیم.