مرور برچسب

اسلام ستیزی

استقلال فرهنگی و آزادی فرهنگی با بی‌حجابی‌ اجباری رضاخان بین‌الملل!

بی‌حجابی اجباری، دو قطبی های اجتماعی را عیان می‌کند. رضاخان بین‌الملل به ناامیدی مردم از یکدیگر بیشتر از ناامیدیشان از دولت نیاز دارد. #کشف#حجاب#رضاخانی علی مهدیان، استاد حوزه و دانشگاه‏- خیلی ها هنوز نفهمیده اند مسئله امروز ما