مرور برچسب

اسلام آمریکایی، شیعه انگلیسی، استراتژی، دشمن

اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی، استراتژی دشمن برای مقابله با اسلام و صدور انقلاب است.

از اسلام آمریکایی تا تشیع انگلیسی خنثی سازی دو جریان فکری منحط که دشمن برای انحراف در امت اسلامی ایجاد کرد در طول دوره نهضت اسلامی ما دو جریان فکری که مرکز تامین و پشتیبانی‌شان در اتاق فکر سازمان‌های جاسوسی دشمن بود ظهور کردند.