مرور برچسب

اسلام آباد غرب

زنده‌سوزی کودکان در بیمارستان اسلام آباد غرب

«ایران ترابی» از پرستاران مناطق جنگی و شاهد عینی فاجعه حمله منافقین به بیمارستان اسلام‌آباد غرب: بیمارستان را که آتش زدند، بعد هم هرچه مجروح در بیمارستان بود با کادر درمان بیمارستان، آوردند بیرون بیمارستان، اعدام کردند. ما را بردند