مرور برچسب

اسراف و تبذیر

شناخت آسیب‌ های بنیادی جامعه اسلامی

جامعه مسلمانان جامعه دینی است كه آسیب‌هایی بنیادین، این جامعه را تهدید می‌كند. #عوامل#آسیب_های#جامعه#اسلامی انجام كاری یا خودداری از فعلی، متوقف بر نگرش و معرفت عقل نظری انسان است و به همین نكته، انسان از حیوان تمایز پیدا می‌كند و در

اثرات اجتماعی انکار معاد / اقتصاد و معاش انسان در جامعه

یکی دیگر از آثار اجتماعی انکار معاد، اثر اقتصادی است که شامل رباخواری، رشوه خواری، اسراف و کم فروشی می شود. #آنکار#معاد#اثرات#اجتماعی ب: اقتصادی دومین اثر اجتماعی انکار معاد، اقتصادی، مالی و مربوط به معاش انسان است، اهمیتی که