مرور برچسب

اسرائیل سبب تفرقه مسلمین

وعده نابودی اسرائیل غاصب در آیات قرآنی

قوم یهود از دشمنان دیرینه اسلام به شمار می رود و با رسول گرامی اسلام به جنگ برخاستند و با مشرکان و کفار قریش دست به توطئه های مختلفی زدند. #زمینه#نابودی#اسرائیل#در_قرآن اکنون نیز که قرنها از رسالت پیامبر خاتم می گذرد، اسرائیل یکی از