مرور برچسب

استیفای الهی

چیستی نفس انسانی و ادای حق نفس

نفس به مانند جسم دارای حقی می‌باشد که آن عبارت است از بندگی و اطاعت خداوند به اندازۀ توان و ظرفیت. لکن به دلیل آنکه اعضا و جوارح با نفس رابطه‌ای ویژه دارند، ادای حق نفس زمانی به طور کامل محقق می‌گردند. #تبیین#حق#نفس#انسان انسانی