مرور برچسب

استمرار توجه الهی

بررسی انقلاب در بیانیه گام دوم از منظر آیات و روایات(بخش دوم)

واژه انقلاب به هرگونه تحول و تغییر و دگرگونی گفته می شود. و اولین مطلبی که مقام معظم رهبری به آن اشاره می نمایند، سختی انقلاب و دشمنی تمام قد، دولت های مستکبر با هرگونه انقلاب از ناحیه مردم ستم دیده است. #انقلاب#بیانیه#گام#دوم در