مرور برچسب

استمرار بهره گیری از دانش

ایران به عنوان قدرتی نوظهور با تفکر مقاومت برای استعمارگران

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: ارزیابی نظریه‌پردازان بزرگ سیاسی دنیا این است که استعمارگران ناگزیرند ایران را به عنوان قدرتی نوظهور با تفکر مقاومت بپذیرند. #امیر_خلبان#واحدی#فرمانده#نیروی#هوایی#گرامیداشت#3_خرداد به گزارش خبرگزاری