مرور برچسب

استقلال نیروی فکری

مفهوم کلی تعلیم و تربیت اسلامی / ویژگی های تربیت اسلامی

تعليم و تربيت، عبارت است از فراهم آوردن زمينه ها و عوامل به فعليت رساندن ياشكوفا ساختن شخص در جهت رشد و تكامل اختياري او به سوي هدف هاي مطلوب وبر اساس برنامه اي سنجيده شده .(1) اختياري او به سوي هدف هاي مطلوب وبر اساس برنامه اي سنجيده