مرور برچسب

استقلال دادن به فرزند

بحران شکاف میان جامعه سنتی و نسل مدرن

مفهوم شکاف میان نسل‌ها به تفاوت‌هایی گفته می‌شود که نسبتا پایدار هستند، اصلی‌ترین صورت شکاف در جامعه ایران شکاف میان نسل‌هاست که از گذار بین جامعه سنتی به مدرن اتفاق افتاده است. #شکاف#نسل#سنتی#مدرن جوانان نسلی موسوم به نسل z نگرش