مرور برچسب

استقرار و تثبیت دولت

ساختارها و نهادهای قدرت در حکومت مهدوی

ساختارها و نهادهای یک حکومت، از قابل توجه‌ترین و بایسته‌ترین مباحث علوم سیاسی و حقوق اساسی است. از این رو خاستگاه و شیوه استقرار یک حکومت، ساخت متمرکز و یا غیرمتمرکز قدرت، نهادها و ارکان اجرایی ـ سیاسی حکومت و تقسیم مسئولیت‌ها و سلسله