مرور برچسب

استقرار نظام جدید

رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی / مصاحبه امام خمینی

این متن براساس مصاحبه ای گویا و جالب است که با امام خمینی(ره) در مورد نظرش نسبت به غرب و آمریکا انجام داده است. #روابط#ایران#آمریکا#دیدگاه#امام#خمینی کشور ایران تقریبا بیش از نیم قرن است که با آمریکا بیش از هر کشور دیگری رابطه