مرور برچسب

استقرار نظامی

فرآیند گرایش به انقلاب اسلامی / اندیشه ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله)

قسمت اول در انديشه ي سياسي امام خميني (رحمه الله) ترديد نيست که انديشه ي سياسي شيعه در عهده غيبت در راه تدوين پايه هاي نظري يک حکومت ديني يا طراحي يک انقلاب سياسي با دشواريهاي عملي و کاستي هاي تئوريک فراواني روياروي بوده است.