مرور برچسب

استفاده از جهالت مردم

دشمن شناسی و اقسام دشمن از نظر حضرت علی(ع)

ازدیدگاه حضرت علی (ع) دو نوع دشمن در جامعه وجود دارد:دشمن آشكار و دشمن پنهان. از منظر علی(ع) كم خطرترین دشمن، دشمنی است كه دشمنی خود را آشكار كرده است، حضرت می فرماید:«اوهن الاعداء كیداً من اظهر عداوته»«سست ترین دشمنان كسی است كه عداوتش را