مرور برچسب

استرالیایی‌ها، ناوگروه ۸۶

استرالیایی‌ها انگشت به دهان از ناو گروه ۸۶ ایران

وقتی ناوگروه۸۶‌ به نزدیکی استرالیا رسید،"استرالیایی‌ها انگشت به دهان بودن" نیروی‌دریایی‌ایران که زیر فشار تحریم‌هاست چگونه خودش رو به آب‌های این کشور رسونده!نیروی‌دریایی‌استرالیا به نخست‌وزیرش که هنوز مستعمره بریتانیاست گفته ۱۰سال طول