مرور برچسب

استراتژی نگرشی

علت های ناکامی گروه های چریکی مارکسیستی در انقلاب اسلامی

مبارزه مسلحانه در ايران دوره پهلوي دوم تا حدي با حضور گروههاي چپ مارکسيستي عجين بوده است. در اين مقاله ناکامي اين گروهها در بسيج توده ها مفروض تلقي شده است، نگارنده با چنين پيش فرضي به تحليل علل اين ناکامي پرداخته است اين علل در دو دسته: