مرور برچسب

استراتژی، اینترنشنال، نادیده گرفتن، روابط ایران

استراتژی اینترنشنال نادیده گرفتن و تخریب روابط بین‌المللی ایران است.

وقتی اینترنشنال چشم دیدن توسعه روابط ایران را ندارد؛ تخریب بریکس به دلیل زمزمه عضویت ایران در آن! "به رغم اینکه بریکس اقتصادهای بسیار بزرگ در جهان را نمایندگی می‌کند اما به عقیده من معلوم نیست که هدف این مجموعه چه چیزی است!"